זכויותיך הפנסיוניות במקום העבודה

זכויותיך הפנסיוניות

פנסיה חובה לכל שכיר

החל מינואר 2008, חלה בישראל חובה על כל מעסיק להפקיד הפקדות חודשיות לביטוח פנסיוני עבור כל שכיר העובד בשירותו. חובה זו נובעת מכוח צו הרחבה שהרחיב הוראות הסכם קיבוצי כללי, וחלה על כל המעסיקים במשק.

קישור לצו הרחבה לפנסיה חובה בישראל באתר ממשלתי 

 

כמה המעסיק מחויב להפקיד עבורי?

על פי  צו ההרחבה לפנסיה חובה, החל משנת 2017, מחוייב המעסיק להפקיד 6% למרכיב הפיצויים, 6.5% לתגמולים והעובד מחוייב להפקיד 6% לתגמולים -  סה"כ 18.5% מהשכר המבוטח כל חודש. ישנם מקומות עבודה המפקידים הפקדות בשיעור הגבוה מהמינימום המחויב בצו, על פי נוהג קיים בחברה או על פי הסכם אישי או קיבוצי.

 

האם אני יכול להגדיל או להקטין את שיעור ההפקדה שלי?

על פי צו ההרחבה, הפקדת תגמולי עובד חייבת להיות בשיעור מינימלי של 6%. יחד עם זאת, העובד רשאי להגדיל את שיעור ההפקדה שלו עד 7% .
כל הגדלה בשיעור ההפקדה, תגדיל את החיסכון הפנסיוני לגיל פרישה ותעלה את רמת החיים לאחר היציאה לגמלאות.

 

תוך כמה זמן מתחילת עבודה מחויב המעסיק להפקיד עבורי?

במידה ולעובד קיימת תוכנית פנסיונית פעילה, המעסיק מחויב להפקיד עבורו מהיום הראשון לעבודה, אך יכול לבצע את ההפקדות בפועל, בתוך  3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית, למועד תחילת עבודתו או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם.
במידה ולעובד לא היה הסדר פנסיוני לפני הגעתו למקום העבודה, המעסיק מחויב להפקיד לאחר השלמת 6 חודשי עבודה ולא מחוייב להשלים רטרואקטיבית. 

 

מאיזה גיל חייב המעסיק להפקיד עבורי?

על פי הסכם פנסיה חובה, כל גבר שכיר מגיל 21 ואשה שכירה מגיל 20 זכאים להפקדות לחסכון פנסיוני עד גיל פרישה,
גם מי שממשיך לעבוד לאחר גיל פרישה זכאי להמשך הפקדות, אך זאת בתנאי שלא התחיל למשוך את קצבת הפנסיה שלו.

 

מהו השכר המחויב להפקדות?

המעסיק מחויב להפקיד את שיעורי ההפקדות שפורטו מעלה משכרו של העובד בפועל, אך רשאי להגבילן לגובה השכר הממוצע במשק, (נכון לשנת 2020 – 10,551 ₪). כלומר, אם השכר הינו מעל 10,551 ₪, רשאי המעסיק להפקיד את השיעורים ההפקדות המפורטות מעלה משכר 10,551 ₪ בלבד. ישנם מעסיקים שאינם נוהגים להגביל את ההפקדות בהתאם למינימום בצו וקובעים את שיעור ההפקדות על פי הסכם קיבוצי או אישי. ישנם מעסיקים שעדיין מפקידים משכר נמוך יותר כגון 80% משכר,
ובדרך כלל לא כוללים רכיב שכר מסויימים, כגון רכב בליסינג.

 

הסכמים פנסיונים אחרים

בישראל קיימים ארגונים מסקטורים ייחודיים בתעשיה, וחברות רבות עליהם חלים הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה בתנאים השונים מהסכם פנסיה חובה המתואר לעיל. הסכמים קיבוציים לרוב נחתמים בין ארגוני עובדים לבין ארגוני מעסיקים הקובעים את התנאים הפנסיוניים בארגון. שר הכלכלה יכול להוציא צו הרחבה על פי ההסכם הקיבוצי, ויש לו משמעות חוקית מחייבת. 

 

חוזה עבודה אישי

בארגונים רבים, הזכויות הפנסיוניות של העובד נקבעות על פי חוזה אישי עם המעסיק, ולעיתים הזכויות הפנסיוניות בהסכם שכזה, מיטיבות עם העובד יותר מהמינימום שחל בצו לפנסיה חובה. הסכם זה נקבע על פי נוהג הקיים בארגון או על פי משא ומתן בין העובד לבין המעסיק על תנאי ההעסקה.

 

האם המעסיק מחויב להפקיד עבורי לקרן השתלמות?

לא. הפקדה לקרן השתלמות הינה הטבה ותלויה בהסכם שנחתם בין העובד לבין המעסיק.

 

האם העובד/ת זכאי/ת להטבות מס?

על מנת לעודד את אזרחי ישראל לחסוך לפנסיה, המדינה אכן מעניקה הטבות מס על ההפקדות לחיסכון פנסיוני.
תכנית פנסיונית: על התשלום לתוכנית פנסיונית יהנה העובד מזיכוי במס בגובה של 35%, וזאת עד התקרה הקבועה בתקנות.
קרן השתלמות: לאחר 6 שנות הפקדה רשאי העובד להוציא את סכום הצבירה ללא מס על הקרן והרווחים, ובלבד שההפקדות נעשו בגין שכר חודשי עד 15,712 ₪ ברוטו (נכון לשנת 2020). 
תשלומי המעסיק: מבחינת העובד – הפקדת המעסיק  לתוכניות פנסיוניות עד תקרה של 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (ברוטו) ולקרן השתלמות עד תקרת שכר של 15,712 ₪ (ברוטו), פטורות ממס.​ מבחינת המעסיק - התשלומים לתכנית הפנסיונית ולקרן השתלמות מהווים הוצאה מוכרת.   ​