התאמת התיק הפנסיוני לצרכיך

התאמת התיק הפנסיוני לצרכיך

תפקיד הסוכן הפנסיוני על פי חוק

תפקידו של הסוכן הפנסיוני מוגדר באופן מלא בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ, שיווק פנסיוני ומסלקה פנסיונית)
ומטיל חובה על הסוכן הפנסיוני לברר איתך את צרכיך והעדפותיך, ולאחר מכן להמליץ לך על התיק הפנסיוני המתאים לך, תוך פירוט הנימוקים וקישורם למידע שעלה מבירור הצרכים וההעדפות.

 

בירור צרכים : תכנון פנסיוני

החקיקה מגדירה ומפרטת את המידע שעלינו לאסוף, ממך הלקוח, בהליך בירור הצרכים:

 • מצבך המשפחתי, אנשים התלויים בך כלכלית
 • גילך, עיסוקך, שכרך כולל הכנסות נוספות
 • מצבך הכלכלי הן בתוכניות הפנסיוניות והן בחסכון אישי נוסף
 • מטרות החסכון שלך במוצרים הפנסיוניים (חסכון לטווח ארוך / קצר, הגנה למשפחה במקרה פטירה ועוד...)
 • העדפתך למידת סיכון בהשקעת הכספים

 

הליך ההמלצה וההנמקה על פי החקיקה

לאחר בירור הצרכים, מוטלת עלינו החובה להמליץ לך על תכנית פנסיונית שמתאימה לך, על פי הפרופיל שעלה מבירור הצרכים: עלינו להמליץ על סוג המוצר הפנסיוני, על המוצר הפנסיוני ועל הגוף המוסדי. 

ולהלן הסבר:

המלצה על סוג המוצר הפנסיוני

עלינו להמליץ לך כיצד לחלק את התקציב בין סוגי המוצרים השונים: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל, קרן השתלמות.


המלצה על המוצר הפנסיוני

לאחר שהומלץ לך סוג המוצר, כעת עלינו להתאימו לצרכיך:

 1. הגנות: המלצה על ההגנות הביטוחיות המתאימות לך למקרי פטירה, מחלה ונכות.
 2. מסלול השקעה: המלצה על מסלול ההשקעה המתאים לך ביותר על פי העדפת הסיכון שהגדרת. 
 3. חיסכון לפרישה: צפי פני העתיד. המלצה על התכנית המתאימה לך כיום ובעלת הסיכוי הגבוה ביותר להתאים לך גם בעתיד.

המלצה על הגוף המוסדי

עלינו להמליץ לך על הגוף המוסדי (יצרן) המתאים לך ביותר.
גוף מוסדי (יצרן): חברת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל, בית השקעות.
אנו רואים לנכון להדגיש כי תמורה הינה בבעלות כלל ביטוח בע"מ.
אנו נמליץ על תכניות של חברת כלל ביטוח רק במקרה שהתכניות מתאימות לך באופן מלא.

 

בתמורה – תפירת "חליפה אישית" לכל לקוח

בתמורה אנו נתפור לך "חליפה אישית" בהתאם לצרכיך ונדאג לעדכן אותה בכל מצב של שינוי בצרכים ובהעדפות במהלך החיים. 
בכל המלצה מקצועית אנו מתחשבים במאפיינים רבים, הרלוונטים לאותה נקודת זמן:  

 1. מצב משפחתי / מצב בריאותי
 2. מצב כלכלי, חסכונות פנסיוניים, אישיים וכיסויים ביטוחיים
 3. העדפות סיכון
 4. השקפת עולם כלכלית
 5. תוכניות קודמות עם הטבות ותנאים ישנים (כגון: ביטוחי מנהלים ישנים, קרנות פנסיה וותיקות)
 6. רמת שכר נוכחית וצפויה לעתיד
 7. דמי ניהול
 8. היבטי מיסוי ותקרות מס

 

השליחות שלנו - גידור לסיכוני חיים של הלקוח

תמורה לוקחת אחריות כוללת על התהליך הפנסיוני הן בהיבט המקצועי, כגון בחירת סוג המוצר והיקף הכיסויים הביטוחיים, והן בהיבט התפעולי, כגון מילוי טפסים, תיעוד התהליך וההמלצות, ובקרה על ביצוע הבקשותיך.
תמורה פועלת על פי מספר עקרונות מקצועיים המנחים אותנו במתן המלצות:


עקרון הטווח הארוך

אנו מתייחסים לפתרונות הפנסיוניים כפתרונות לטווח ארוך. לאורך חייך צרכיך והעדפותיך ישתנו, כמו גם השוק הפנסיוני, המוצרים, תקנות המס והרגולציה. כחלק מעקרון זה, אנו מחויבים לשקף לך את ההשלכות של כל פעולה עכשווית בתוכניות על הטווח הארוך ובמיוחד נציג לך את הסיכונים הכרוכים בהיעדר הגנה ביטוחית, או מימוש כספים בטרם היציאה לגמלאות.


עקרון השמרנות

במידה ולא גידרת את סיכוני החיים באופן מלא, הדבר עלול לגרום לקטסטרופה כלכלית לך ולמשפחתך. כאמונים על התוכנית הפנסיונית שלך אנו נוקטים בגישה שמרנית בהמלצותינו בנושאים הבאים:

 • לרוב, נמליץ להפנות משאבים לחסכון ארוך טווח וכיסויים ביטוחיים על פני צריכה אישית שוטפת.
 • ככל שהנזק הצפוי מסיכון החיים, מיידי וגדול יותר, תינתן לו קדימות בהתייחסות והפניית המשאבים.
 • סכומי הביטוח לסיכונים השונים יוגדרו על ידי תמורה על פי הסטטוס המשפחתי שלך.
 • תמהיל ההשקעות יומלץ על פי השקפת עולם שמרנית, בהתייחס להעדפת הסיכון שלך.

עיקרון "מציעים את המתאים"

הסוכן הפנסיוני בתמורה, יפעל ברוח חזון תמורה ומתוך אחריות אישית, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט המוסרי ולאור חובות האמון והזהירות החלות על בעל הרישיון. הסוכן הפנסיוני, בבואו להציג המלצותיו יקפיד להמליץ על מוצר ותכנית פנסיונית מתאימים לך ביותר.
אנו רואים לנכון להדגיש כי תמורה הינה בבעלות כלל ביטוח בע"מ.
אנו נמליץ על תכניות של חברת כלל ביטוח רק במקרה שהתכניות מתאימות לך באופן מלא.


עקרון גידור באמצעות שילוב מוצרים

כל מוצר נותן מענה שונה לסיכון חיים ולחיסכון, על כן אנו בתמורה, ממליצים על הרכבת תוכנית פנסיונית שתיתן מענה, ככל הניתן, לכל הצרכים.
מטרתנו לשמור עליך בעת הזקנה, כאשר הכנסתך תיפסק ותרצה להמשיך לחיות ברמת חיים דומה, נרצה לשמור עליך בעת מחלה או נכות הגורמים לאובדן כושר עבודה באופן זמני או לצמיתות, נשאף לשמור על רמת החיים של משפחתך במקרה פטירה חלילה, ונדאג לפתרון כלכלי לכל בני המשפחה במקרה של מחלה, צורך בניתוח, השתלה או תרופות שלא בסל הבריאות.


עקרון פשטות והיתכנות תפעולית

כאשר אנו בונים תוכנית פנסיונית, אנו לוקחים בחשבון גם את ההיתכנות התפעולית השוטפת של התוכנית. אנו שואפים לתוכנית פשוטה ונוחה לתפעול, הן מבחינתך והן מבחינת היצרנים בביצוע הבקשות וקליטת הכספים.