מיסוי כספים בפרישה

מיסוי כספים בפרישה

האם בפרישה אצטרך לשלם מס? אם כן, כמה?

על פי תקנות המס, הקצבה בפרישה הינה הכנסה חייבת במס. יחד עם זאת, המדינה מעניקה הטבות מס משמעותיות מגיל הפרישה, אשר מפחיתות את תשלום המס בפועל.
במהלך העשורים האחרונים, השתנו תקנות המס לעתים תכופות, וכך נוצר מצב בו סטטוס המס על הכספים חל בהתאם למאפיינים הבאים:

  1. תאריך פתיחת  ההסדר הפנסיוני והשנים בהם נצבר החיסכון.
  2. סוג  הקופה בה נצבר החיסכון.
  3. מעמד תעסוקתי (שכיר / עצמאי).
  4. הסדרי מס על כספי פיצויים בסיומי עבודה.
  5. הגיל  במועד הבקשה למימוש כספים.

 

הטבות המס על קצבה בפרישה

הטבת מס "קצבה מזכה"

אחת מהטבות המס החלות מגיל פרישה על פי החוק, הינה פטור על "קצבה מזכה".

תקרת ה"קצבה המזכה" נקבעת מדי שנה. לשנת 2019 עומדת התקרה על סך של  8,800 ש"ח. שיעור הפטור המקסימלי נכון לשנת 2019 עומד על 47%.  המשמעות, חלק הקצבה בסך  4,136 ש"ח מהווה הכנסה פטורה ממס.
(47% X  8,800 =  4,136 ש"ח).

אם משכתם כספי פיצויים פטורים ממס בסיומי עבודה בעבר, או במועד הפרישה, הטבה זו עלולה להצטמצם. תקנות המס מגדירות את הנוסחה לחישוב גובה ההטבה במקרים אלו.
על פי תקנות המס, שיעורי הפטור על ה"קצבה המזכה" יעלו בהדרגה עד שנת 2025 באופן הבא:

שיעור הפטור על קצבה מזכה שנים
43.5% 2012-2015
49% 2016-2019
52% 2020- 2024
67% 2025 ואילך

 

הטבת מס – "קצבה מוכרת"

הטבת מס נוספת, החלה מגיל 60, היא ה"קצבה המוכרת". בעת הפרישה, מס הכנסה פוטר ממס את הכספים שנבעו מתשלומים עליהם שולם כבר מס בעת ההפקדה, או שהחוסך לא היה זכאי לקבל עליהם הטבת מס בעת ההפקדה, כספים פרטיים פטורים ממס וכספי פיצויים שנעשתה עליהם התחשבנות מס בעבר.
תנאים נוספים להחלת ההטבה:

  • ההטבה אינה חלה על  קרנות פנסיה וותיקות שפעלו לפני 1995.
  • ניתן להוון "קצבה מוכרת" לסכום חד פעמי, תוך תשלום מס בשיעור 15% על הרווחים בלבד בתנאי שנמשכה "קצבה מינימאלית" על פי חוק.
  • ניתן לקבל את ההטבה בנוסף להטבות נוספות כמו "קצבה מזכה".

     

הטבות מס על כספי פיצויים בפרישה

פרישה לגמלאות מהווה הליך של סיום עבודה לכל דבר ועניין, לכן הליך הסדרת המיסוי על כספי הפיצויים רלוונטי גם במקרה זה. ההטבות על כספי הפיצויים, הניתנות לעובד שפורש לגמלאות, הינן זהות להטבות של עזיבת עבודה ומעבר בין מעסיקים. עם זאת, בפרישה  לגמלאות, נפתחות אפשרויות נוספות.

 

פטור ממס

הזכאות לפטור ממס על כספי הפיצויים, עד תקרה המוגדרת בחוק, זהה לזכאות בסיום עבודה רגיל. לניצול הפטור על כספי הפיצויים, יש השלכה משמעותית לגבי שיעור ההטבה שנקראת "קצבה מזכה", ולכן כדאי להיעזר בליווי של מומחה פרישה, שיוכל לחשב את שיעור הפגיעה העתידית בהטבה ואת כדאיות ניצול הפטור על כספי הפיצויים.

להרחבה בנושא חישוב הפטור על כספי הפיצויים בסיום עבודה ובפרישה לחצו כאן  

   

רצף קצבה

האפשרות להחלת רצף קצבה על כספי הפיצויים החייבים במס, רלוונטית גם במקרה של פרישה מוחלטת, בדיוק כמו בסיום עבודה.
בניגוד לסיום עבודה רגיל, בו החלת רצף קצבה משמעותה דחיית קבלת הכספים וייעודם לקבלת קצבה חודשית בעתיד הרחוק, בעת הפרישה, מדובר בייעוד הכספים לקצבה שתתקבל מיידית עם הפרישה ולכל החיים.

 

כללי מס על כספי תגמולים בפרישה

כללי משיכת כספי התגמולים התעדכנו פעמים רבות במהלך השנים, עקב שינויי חקיקה ותקנות אחת למספר שנים.
להלן טבלה המרכזת את אפשרויות משיכת התגמולים באופן חד פעמי, לפי סוג התוכנית, מעמד החוסך ושנות החיסכון.

אופן משיכה וניכוי מס מתי ניתן למשוך ובאילו תנאים תקופת הצבירה מעמד הכספים סוג הכספים סוג  הקופה

משיכת תגמולים כסכום חד פעמי  בפטור ממס

 

 

גיל 60 וותק של 5 שנים לפחות בתוכנית, או גיל 60 ופרישה מעבודה או צמצום משרה ב- 50% לפחות.

*לפני גיל 60 ניתן למשוך במידה שהייתה תקופה של 6 חודשים כמובטל או כעצמאי

נצברו עד  
31/12/2004
שכיר כספי תגמולים קופה להון לשעבר
משיכה כסכום חד פעמי  בפטור  ממס גיל 60 וותק של 5 שנים בתוכנית נצברו בין  
1/1/2005 – 31/12/2007
שכיר כספי תגמולים  קופה להון לשעבר
משיכה כסכום חד פעמי  בפטור ממס חלפו 15 שנה מיום הפקדה ראשונה  לקופה או גיל 60 בותק של 5 שנים לפחות מההפקדה הראשונה נצברו עד  
31/12/2005
עצמאי כספי תגמולים  קופה להון לשעבר
משיכה כסכום חד פעמי  בפטור  ממס גיל 60 וותק של 5 שנים לפחות מההפקדה הראשונה נצברו בין  
1/1/2006 – 31/12/2007
עצמאי כספי תגמולים  קופה להון לשעבר
משיכה כסכום חד פעמי  בפטור ממס

גיל 60 וותק של 5 שנים בתוכנית לפחות, או גיל 60 ופרישה מעבודה או צמצום משרה ב-50% לפחות.

*לפני גיל 60 ניתן למשוך במידה שהייתה תקופה של 6 חודשים  כמובטל או כעצמאי

נצברו  לפני שנת 2000 שכיר כספי תגמולים  קופה  לקצבה
משיכה כקצבה חודשית החייבת במס, אך ניתן להחיל הטבות מס כמפורט מעלה ניתן למשוך החל מגיל 60 כקצבה חודשית בלבד. סכום הקצבה מחושב כפונקציה של החיסכון בחלוקה למקדם המרה לקצבה הקיים בקופה. ניתן להוון סכומים שנצברו מעבר לקצבה המזערית ובנוסף, 25% לתקופה של 60 חודש נצברו  החל משנת 2000 שכיר כספי תגמולים  קופה לקצבה
משיכה כסכום חד פעמי  פטור ממס חלפו 15 שנה מיום הפקדה ראשונה לתוכנית או גיל 60 וותק של 5 שנים לפחות נצברו  לפני שנת 2000 עצמאי כספי תגמולים  קופה לקצבה שנפתחה  לפני 1/5/1997

משיכה כקצבה חודשית החייבת במס, אך ניתן להחיל הטבות מס כמפורט מעלה ניתן למשוך החל מגיל 60 כקצבה חודשית בלבד. סכום הקצבה מחושב כפונקציה של החיסכון  הקופה בחלוקה למקדם המרה לקצבה הקיים  בה נצברו החל
 
משנת 2000
עצמאי כספי תגמולים תוכנית קצבה

 

מה התהליך לקבלת אישורי מס על הכספים בפרישה?

לצורך קבלת אישורי מס על הטבות בפרישה, ולצורך מימוש הכספים מהגופים השונים, יש למלא טפסים שונים עבור מס הכנסה, כגון טופס 161א, טופס בקשה לפריסת מס – 161ג, טופס הצהרה על הכנסות- 101 וטפסי בקשה למשיכת כספי הון וקצבה לקופות השונות, בהתאם לסוג הקופה. מדובר בבירוקרטיה מסובכת, ויש להכיר את הבקשות והמסמכים הרלוונטיים.
הסדרת המסמכים והטפסים השונים, וההנחיות לפקיד שומה, הן חלק מהשירותים המוצעים על ידי תמורה בפרישה.