דו"חות ואישורי מס

דו

גופים המנהלים קופות פנסיוניות, מחוייבים על פי חוק בהעברה של דו"חות רבעוניים וכן דו"ח שנתי לכל עמית. קיימת הקפדה יתרה על נושא זה מצד המחוקק, וחברות נקנסו בעבר על הגשת דו"חות באיחור ללקוחותיהן. חשוב לציין כי החברות מחויבות להעביר את הדו"חות בדואר רגיל, אלא אם כן העמית הצהיר על נכונותו לקבל אותם דרך האינטרנט. הדו"ח מכיל מידע רב בנוגע לביטוח ולחיסכון של העמית/המבוטח, והחלוקה שלו לנושאים, הופכת את מלאכת קריאת הדוח והבנת המידע, לנוחה. כאשר מקבלים דו"ח אודות החיסכון הפנסיוני, כדאי להתעמק בו ולשמור עותק שלו לצרכי מס ומעקב עתידי.

 

מהם הנושאים המפורטים בדו"ח?

  • פרטים אישיים – פירוט אודות מצבו האישי של העמית. אסור להתעלם מחלק זה, למרות שהמידע המופיע בו נראה מובן מאליו. אם נפלה טעות בפרטים אלה, או שהם אינם מעודכנים, הדבר יכול להשפיע לרעה בעיקר בכל הנוגע לכיסויים הביטוחיים הכלולים בו.
  • פירוט תנועות בחשבון – פירוט אודות כל ההפקדות שנעשו לחשבון בתקופת הדו"ח על ידי העמית והמעסיק, כאשר הפקדות אלה מוצגות מדי חודש מול משכורתו של העמית כדי להמחיש מהם שיעורי ההפקדה לקופה, שנגזרים מהמשכורת.
  • ריכוז תנועות ויתרות – יתרת הפתיחה של החיסכון בשנת הדוח (שהיא יתרת הסגירה מהשנה הקודמת), סך כל ההפקדות והמשיכות (אם ישנן) מהחיסכון הפנסיוני בתקופת הדו"ח, העברת כספים מקופות אחרות, תשואת הקופה והרווח שנזקף בחשבון, ניכוי תשלומי ביטוח, דמי ניהול ויתרת החיסכון הפנסיוני במועד הגשת הדו"ח.
  • דמי ניהול – פירוט וסיכום של דמי הניהול שנגבו מהעמית בגין ניהול החיסכון הפנסיוני.
  • נתוני הצבירה בקופה נתונים כלליים המתייחסים לכלל העמיתים בקופה, ולא רק לעמית שקיבל את הדו"ח, אודות הצבירה הכוללת, רווחי הקופה, מסלולי ההשקעות ודמי הניהול שהיא גובה.
  • אישור מס לצרכי הטבות מס (ראו להלן).

 

למה מיועד אישור המס בדו"ח של קופה פנסיונית?

כספים המופקדים בקופה פנסיונית מזכים את העמית בהטבות מס, כחלק ממדיניות עידוד לחיסכון לטווח ארוך. שכירים יכולים להנות מ- 35% זיכוי מס מהכספים אותם הם מפקידים, עד תקרת הפקדה המוגדרת בפקודת מס הכנסה. שיעור ההפקדה המירבי לקופה פנסיונית לשכיר הוא 7% מהשכר ועד תקרת שכר בסך 8,700 ₪ לחודש, מכאן שתקרת ההפקדה להטבת המס זיכוי לשכיר, עומדת בשנת 2015 על 609 ₪, והזיכוי המירבי במס לשכיר, עבור הפקדה לקופת גמל, עומד בשנת 2015 על 213 ₪ לחודש. הזיכוי במס מוענק לעובד בתלוש השכר, ללא צורך בכל פעולה מצידו. עובד החוסך בקופת גמל במעמד עצמאי, ללא הפקדה מקבילה של המעסיק, ניהנה מהטבת ניכוי, נוסף על הזיכוי אותו קיבל על השכר המבוטח שלו. לצורך מימוש הטבות המס במעמד עצמאי, יש לגשת לפקיד השומה במקום המגורים ולהציג לו תלוש השכר, יחד עם אישור ההפקדה לקופה במעמד עצמאי.
עצמאים המפקידים תשלומים לקופה פנסיונית, נהנים מהטבות מס ניכוי וזיכוי, בגין הפקדה בשיעור עד 16% ועד תקרת הכנסה בסך 17,400 ₪ לחודש.

תמורה משווקת מגוון קופות פנסיוניות, כדי להבטיח ללקוחותיה בסיס איתן להתנהלות פיננסית לאחר הפרישה.